Omówienie propozycji wspólnych działań Włodawy i Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie było tematem spotkania, które odbyło się 13 stycznia 2023 r. we włodawskim Urzędzie Miejskim. Przy tej okazji przedstawiciele władz UMCS przekazali do zasobów Miejskiej Biblioteki Publicznej zbiór wydawnictw.

Dwie sterty książek ułożonych grzbietami w stronę obiektywu.

Serdecznie dziękujemy rektorowi UMCS prof. Radosławowi Dobrowolskiemu i dyrektorowi Instytutu Historii UMCS prof. Dariuszowi Słapkowi za cenne publikacje, które znacznie wzbogacą nasz księgozbiór i już niebawem (po opracowaniu) będą dostępne dla naszych czytelników.

 

Poniżej podajemy tytuły przekazanych publikacji (więcej szczegółów dotyczących poszczególnych książek w linkach): 

 • Akta sejmikowe województwa lubelskiego 1633-1668 LINK 
 • Akta sejmikowe ziemi chełmskiej 1572-1668 LINK 
 • Archiwa organizacji pozarządowych w Polsce LINK 
 • Deputaci Trybunału Koronnego 1578-1794, cz. I-V LINK 
 • Dwór ziemiański na Lubelszczyźnie w epoce przemian gospodarczych i społecznych LINK 
 • Instytucje państwowe i samorządowe w życiu mieszkańców Lublina w latach 1764-1794 LINK 
 • Lubelskie Miejsca Pamięci w przestrzeni publicznej i edukacyjnej LINK (lista publikacji wydanych w 2015 r.) 
 • Naczelnicy organów rosyjskiej administracji specjalnej w Królestwie Polskim w latach 1839-1918, T. 2 LINK 
 • ,,Nowiny Lubelskie” z marca 1569 roku. Źródło do dziejów sejmu unii lubelskiej LINK 
 • Polacy w guberni połtawskiej na przełomie XIX i XX wieku LINK 
 • Prawobrzeżna Ukraina. Czasy Annienkowa i Bezaka (1864-1868) LINK 
 • Rosyjska administracja specjalna w Królestwie Polskim 1839-1918 LINK 
 • Senatorowie koronni na sejmach Rzeczypospolitej w XVII wieku LINK 
 • 70 lat Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie LINK 
 • Sobibór : exodus 14 października 1943 LINK 
 • Studia z dziejów Europy Środkowo-Wschodniej LINK 
 • Szlakami Polski Niepodległej 1914–1922. Interaktywny atlas historyczny LINK 
 • Władca i poddani w historiografii ruskiej XI-XIII wieku LINK 
 • Własność ziemska w województwie bełskim w czasach saskich LINK 
 • Wyprawy żołnierza łanowego w Koronie w czasach Jana Kazimierza LINK 
 • Zanim do Lublina zawitał wielki przemysł. Zarys dziejów gospodarczych miasta w epoce międzypowstaniowej (1831-1863) LINK