Zostań TAJNYM AGENTEM Centralnego Biura Czytelniczego!

Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie ogłasza nabór na agentów czytelniczych.
Od 1 listopada 2018 r. ruszył konkurs czytelniczy dla uczniów szkół podstawowych
POWIATU WŁODAWSKIEGO.
Zapraszamy do wspólnej zabawy :)

cbc2018 plakat 01

Spotkacie interesujących ludzi, uzyskacie ciekawe doświadczenia i... zdobędziecie nagrody :)

Czekamy na Was w Dziale Regionalnym, Oddziale dla Dzieci i Filii nr 5
Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie.

Szczegóły w regulaminie :)

ZAPRASZAMY! :)

Zadanie Centralne Biuro Czytelnicze dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

mkidn 02 logo

Dokumenty do pobrania:
Regulamin konkursu
Klauzula RODO i oświadczenia rodziców uczestnika konkursu

 

REGULAMIN:

§ 1

1. Organizatorem konkursu czytelniczego zwanego dalej Konkursem jest Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie, ul. Przechodnia 13, 22-200 Włodawa.

2. Konkurs jest realizowany w ramach zadania określonego w Umowie nr 02606/18/FPK/IK z dnia 02.07.2018 r. dotyczącej dofinansowania zadań w ramach PROGRAMU Promocja czytelnictwa ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

3. Konkurs ma na celu aktywizację czytelniczą i kulturalną dzieci i młodzieży, propagowanie form spędzania wolnego czasu stanowiących alternatywę dla propozycji oferowanych przez kulturę masową, rozwój kompetencji i potrzeb czytelniczych, zagospodarowanie wolnego czasu, upowszechnienie kontaktu z literaturą i dostęp do dzieł piśmiennictwa polskiego i światowego, wzmacnianie pozytywnego obrazu i prestiżu aktywności społecznej wynikającej z zainteresowania słowem pisanym stanowiąc jednocześnie odpowiedź na potrzeby i oczekiwania grupy odbiorców, do której jest skierowana oraz promocję powiatu włodawskiego poprzez popularyzację literatury związanej z regionem.

4. Konkurs będzie przebiegał w Miejskiej Bibliotece Publicznej we Włodawie w Dziale Regionalnym i Oddziale dla Dzieci, ul Przechodnia 13, 22-200 Włodawa oraz Filii nr 5, al. J. Piłsudskiego 66, 22-200 Włodawa.

5. Czas trwania Konkursu 01.11.2018 r. – 31. 03.2019 r. Zgłoszenia do Konkursu będą przyjmowane przez okres jego trwania.

6. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży, uczniów szkół podstawowych (kl. I – VIII) Włodawy i powiatu włodawskiego.

7. Konkurs będzie przebiegał z podziałem na trzy kategorie wiekowe: kl. I-III, kl. IV-VI i kl. VII-VIII szkoły podstawowej.

§ 2

8. Uczestnikiem Konkursu może zostać każdy czytelnik MBP Włodawa spełniający warunki przedstawione
w regulaminie.

9. Udział w Konkursie będzie polegał na wykonywaniu zadań konkursowych:

9.1. Przeczytaniu jak największej ilości książek (działanie pod nazwą: weryfikacja dokumentów). Książki muszą być wypożyczone w Dziale Regionalnym, Oddziale dla Dzieci lub Filii nr 5 MBP Włodawa.
9.1.1. W zakres zadania wchodzą też czasopisma.
9.1.2. Do realizacji punktu nie są włączane multimedia (audiobooki itd.).

9.2. Wykonywanie prac literackich, plastycznych lub multimedialnych ogłoszonych w ramach Konkursu (działanie pod nazwą: wykonywanie Zadań specjalnych)
9.2.1. Jeden uczestnik w ramach jednego zadania specjalnego może wykonać jedną pracę w wybranej kategorii.
9.2.2. Prace grupowe będą zakwalifikowane tylko wtedy, jeśli w zadaniu specjalnym zostanie ogłoszona taka możliwość.
9.2.2.1. Maksymalna ilość uczestników w grupie wynosi 4 osoby. Organizatorzy, na potrzeby zadania, mogą zmienić liczbę uczestników w grupach informując o tym w ogłoszeniu o zadaniu.
9.2.2.2. W jednym zadaniu jedna grupa może wykonać jedną pracę w wybranej kategorii.
9.2.2.3. Przy jednym zadaniu jeden uczestnik może uczestniczyć tylko w jednej grupie.
9.2.2.4. Punkty za zadanie specjalne będą przyznawane poszczególnym uczestnikom grupy. Każdy uczestnik grupy wykonującej zadanie specjalne uzyska 2 punkty.

9.3. Zachęcenie nowych osób do zapisania się do biblioteki (zadanie pod nazwą: werbunek agentów)
9.3.1. Nowy czytelnik zapisuje się do biblioteki z polecenia uczestnika Konkursu.
9.3.2. Nowy czytelnik musi zapisać się w Dziale Regionalnym, Oddziale dla Dzieci lub Filii nr 5 Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie.
9.3.3. Nowego czytelnika nie obowiązuje kryterium wiekowe.
9.3.4. Nowy czytelnik nie jest zobowiązany do udziału w Konkursie.

10. Wykonywanie działań będzie punktowane:
10.1. Ilość przeczytanych książek/czasopism (1 książka/czasopismo: 1 punkt)
10.2. Wykonywanie Zadań specjalnych (1 zadanie: 2 punkty)
10.3. Zachęcenie nowych osób do zapisania się do biblioteki (1 nowy czytelnik: 3 punkty)
10.4. Wypożyczenie książek w Dziale Regionalnym lub o tematyce regionalnej będzie premiowane dodatkowymi dwoma punktami. Punktowane będą tylko jedne odwiedziny dziennie (1 odwiedziny: 2 punkty).

11. Każdy z uczestników otrzyma legitymację, która stanowić będzie podstawę udziału czytelnika w Konkursie.
11.1. Wpisów do legitymacji dokonywać będą bibliotekarze.

§ 3

12. Podczas podsumowania Konkursu wyłonieni zostaną laureaci:
12.1. Wybór lidera miesiąca „Agenta Specjalnego XI, XII, I, II, III" (w każdym miesiącu jeden laureat ze wszystkich agend w każdej z kategorii wiekowej)
12.2. Wybór lidera agendy „Agent DR", „Agent O", „Agent F5" (w każdej agendzie jeden laureat w każdym przedziale wiekowym)
12.3. Wybór lidera Konkursu „Agent Centralnego Biura Czytelniczego" (jeden laureat wszystkich agend)
12.4. W razie braku zadowalających wyników w poszczególnych kategoriach komisja zastrzega sobie możliwość odstąpienia od wyboru laureatów w tych kategoriach.
12.5. W nadzwyczajnych przypadkach komisja konkursowa będzie miała możliwość wyróżnienia dodatkowych uczestników „Agentów Nadzwyczajnych".
12.6. Od decyzji komisji nie przysługuje odwołanie.

13. Laureaci zostaną wyłonieni przez komisję konkursową na podstawie uzyskanych punktów.
13.1. Komisja konkursowa weźmie pod uwagę możliwości czytelnicze uczestników.

14. Nagrody zapewnia organizator.

15. Laureaci w poszczególnych kategoriach zostaną przedstawieni podczas finału Konkursu. Informacja o terminie finału zostanie ogłoszona na stronie internetowej biblioteki.

§ 4

16. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest zapoznanie się rodzica/opiekuna prawnego czytelnika z Regulaminem Konkursu, klauzulą informacyjną (zał. nr 1) oraz podpisanie deklaracji:
16.1. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych
16.2. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie i wykorzystywanie wizerunku
16.3. Udzielenie bezpłatnej licencji na wykorzystanie dzieł powstałych w ramach realizowania zadań programu Centralne Biuro Czytelnicze w Miejskiej Bibliotece Publicznej we Włodawie

17. Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na udział dziecka w Konkursie jest jednoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu.

18. Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (zwanego dalej „RODO") informuję, iż:

18. 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie, ul. Przechodnia 13, tel. 82 572-11-03, www.mbwlodawa.pl, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., 22-200 Włodawa.

18.2. Inspektor ochrony danych osobowych - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

18.3. Pani/Pana i dziecka dane osobowe przetwarzane będą w celu: organizacji i promocji w Miejskiej Bibliotece Publicznej we Włodawie zadania Centralne Biuro Czytelnicze w szczególności do:

18.3.1. Sporządzenia listy uczestników,
18.3.2. Napisania relacji na stronie internetowej oraz materiałów prasowych,
18.3.3. Utworzenia galerii zdjęć na stronach internetowych,
18.3.4. Publikacji powstałych prac na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

18.4. Zgodnie z obowiązującym prawem Administrator może przekazać dane podmiotom przetwarzającym je na jego zlecenie (np. w celu przygotowania relacji z wydarzenia) oraz, w przypadku złamania przepisów prawa, podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów (np. policji).

18.5. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez okres korzystania z usług bibliotecznych, a następnie archiwizowane zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach /Dz.U. z 2018 r. poz. 217/.

18.6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

18.7. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

18.8. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

18.9. Ma Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego odpowiedniego organu zgodnie z wymogami prawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

18.10. Podanie danych osobowych przez Panią/Pana do celów związanych z realizacją zadania określonego w Umowie nr 02606/18/FPK/IK z dnia 02.07.2018 r. dotyczącej dofinansowania zadań w ramach PROGRAMU Promocja czytelnictwa ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury jest dobrowolne. Brak zgody na podanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości udziału w projekcie.

18.11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

§ 5

19. Szczegółowe informacje można uzyskać w Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie (Dział Regionalny: Edyta Pietrzak, Oddział dla Dzieci: Joanna Orzeszko) pod numerem telefonu: + 48 82 57 21 103; w Filii nr 5 (Jadwiga Woźniak) pod numerem telefonu +48 82 57 24 733 oraz na stronie internetowej www.mbpwlodawa.pl.

Załączniki do Regulaminu:
Zał. nr 1. Klauzula informacyjna oraz deklaracje:
* Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych,
* Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie i wykorzystywanie wizerunku,
* Udzielenie bezpłatnej licencji na wykorzystanie dzieł powstałych w ramach realizowania zadań programu Centralne Biuro Czytelnicze w Miejskiej Bibliotece Publicznej we Włodawie

 

Edycja: 12.03.2019 r.

UWAGA AGENCI CENTRALNEGO BIURA CZYTELNICZEGO

Z radością informujemy, że przedłużamy czas trwania konkursu czytelniczego do 31 maja 2019 r.
Tym samym zmianie ulega punkt 5 Regulaminu konkursu otrzymując brzmienie:
5. Czas trwania Konkursu 01.11.2018 r. – 31. 05.2019 r. Zgłoszenia do Konkursu będą przyjmowane przez okres jego trwania.

Zapraszamy do dalszej zabawy :)

cbc2018 05 plakat