Uchwała nr XXVI/121/12
Rady Miejskiej we Włodawie
z dnia 28 czerwca 2012 roku

w sprawie statutu instytucji kultury pod nazwą Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539, z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 1 i art. 13 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm), Rada Miejska we Włodawie uchwala statut Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie w następującym brzmieniu:

§1

1. Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie, zwana dalej „Biblioteką", jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną. Biblioteka jest wpisana do rejestru instytucji kultury Gminy Miejskiej Włodawa pod numerem 2. 2.Organizatorem Biblioteki jest Gmina Miejska Włodawa.

§2

Prawną podstawą funkcjonowania Biblioteki jest:

1) ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85 poz. 539 z późn. zm);

2) ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U z 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późn. zm);

3) ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm);

4) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm);

5) ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. nr 152 poz. 1223 z późn. zm.);

6) inne powszechnie obowiązujące przepisy dotyczące bibliotek;

7) niniejszy statut.

§3

Siedzibą Biblioteki jest miasto Włodawa, a terenem działania miasto Włodawa oraz w przypadku określonym w § 4, powiat włodawski w województwie lubelskim.

§4

Biblioteka może realizować zadania biblioteki powiatowej dla Powiatu Włodawskiego na podstawie odrębnego porozumienia zawartego między Gminą Miejską Włodawa a Powiatem Włodawskim.

§5

1. Bezpośredni nadzór nad Biblioteką, z zastrzeżeniem ust. 2, sprawuje Burmistrz Włodawy, a w części dotyczącej realizacji zadań powiatowej biblioteki publicznej, w przypadku ich wykonywania na podstawie porozumienia, o którym mowa w § 4 - Zarząd Powiatu Włodawskiego.

2. Nadzór merytoryczny nad Biblioteką sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie.

§6

Biblioteka używa następujących pieczęci:

1) podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu oraz danymi teleadresowymi,

2) okrągłej zawierającej pośrodku herb Włodawy, a w otoku napis „Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie".

§7

1. Biblioteka i jej zbiory stanowią dobro narodowe oraz służą zachowaniu dziedzictwa narodowego.

2. Biblioteka organizuje i zapewnia dostęp do zasobów dorobku nauki i kultury polskiej oraz światowej.

3. Prawo korzystania z Biblioteki ma charakter powszechny, na zasadach określonych w ustawie.

§8

Do podstawowych zadań Biblioteki należy:

1) gromadzenie, opracowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów własnego regionu;

2) obsługa użytkownika, w tym:

a) udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wymiany międzybibliotecznej,

b) prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej, zwłaszcza o zbiorach własnych, innych bibliotek, muzeów i ośrodków informacji naukowej, a także współdziałanie z archiwami w tym zakresie;

c) organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych osobom chorym i niepełnosprawnym; popularyzacja książek i czytelnictwa; organizowanie i prowadzenie form pracy z czytelnikami, służących popularyzowaniu sztuki, nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego miasta, powiatu i kraju;

3) prowadzenie działalności bibliograficznej, dokumentacyjnej, wydawniczej oraz edukacyjno- popularyzatorsko-medialnej;

4) tworzenie i udostępnianie bibliotekom publicznym na terenie powiatu własnych komputerowych baz danych: katalogowych i bibliograficznych;

5) udzielanie pomocy metodycznej, organizowanie szkoleń i integracyjnych spotkań bibliotekarskich oraz sprawowanie nadzoru merytorycznego nad prawidłowym realizowaniem zadań statutowych przez biblioteki publiczne na terenie powiatu;

6) współdziałanie z innymi bibliotekami, instytucjami naukowymi, placówkami oświatowo- wychowawczymi, instytucjami upowszechniania kultury, stowarzyszeniami twórczymi i społecznymi, fundacjami, osobami fizycznymi i innymi podmiotami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności miasta i powiatu.

§9

Biblioteka może podejmować inne zadania dla zaspokajania potrzeb kulturalnych środowiska lokalnego i realizacji zasad państwowej polityki bibliotecznej.

§10

1. Biblioteka mieści się we Włodawie przy ul. Przechodniej 13, a w jej skład wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów,

2) Dział Udostępniania Zbiorów i Informacji,

3) Dział Regionalny,

4) samodzielne stanowiska.

2. Biblioteka prowadzi Filię nr 5 obsługującą północną część miasta Włodawa.

3. Biblioteka może prowadzić także inne oddziały służące zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i kulturalno-oświatowych użytkowników.

4. Organizację wewnętrzną Biblioteki określa regulamin organizacyjny nadany na zasadach i w trybie przewidzianym w przepisach odrębnych.

§11

Przy Bibliotece mogą działać koła przyjaciół biblioteki, stowarzyszenia i fundacje zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§12

1. Na czele Biblioteki stoi Dyrektor, który kieruje jej działalnością, reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny. Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególności:

1) zapewnienie prowadzenia przez Bibliotekę działalności zgodnej ze statutem,

2) tworzenie warunków do realizacji zadań określonych w § 8 statutu,

3) ogólne kierownictwo Biblioteki w zakresie spraw merytorycznych, organizacyjnych, ekonomiczno-finansowych i administracyjnych,

4) dbałość o mienie Biblioteki oraz właściwą gospodarkę tym mieniem,

5) przedstawianie właściwym instytucjom i organom nadzoru planów działalności Biblioteki oraz wniosków i sprawozdań merytorycznych i finansowych zgodnie z wymogami organizatora,

6) wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów, instrukcji i zarządzeń wewnętrznych.

2. Dyrektor Biblioteki jest powoływany i odwoływany przez Burmistrza Włodawy na zasadach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach prawa.

3. Dyrektor Biblioteki przedkłada Gminie Miejskiej Włodawa plany i sprawozdania z działalności, preliminarze budżetowe i wnioski finansowe, a w części dotyczącej realizacji zadań powiatowej biblioteki publicznej - Zarządowi Powiatu Włodawskiego.

§13

1. W Bibliotece zatrudnia się pracowników służby bibliotecznej, administracji oraz obsługi.

2. W miarę potrzeb w Bibliotece mogą być zatrudniani specjaliści z innych dziedzin, związanych z działalnością Biblioteki.

3. Pracowników Biblioteki zatrudnia, awansuje i zwalnia Dyrektor Biblioteki. Pracownicy Biblioteki powinni posiadać, określone w odrębnych przepisach, kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji.

4. Wynagrodzenia pracowników określone są na podstawie regulaminu wynagrodzeń Biblioteki, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§14

1. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach przewidzianych dla instytucji kultury.

2. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan finansowy.

3. Biblioteka finansowana jest z dotacji budżetowej, dochodów własnych, dotacji celowych, środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.

4. Wysokość rocznej dotacji budżetowej dla Biblioteki ustala organizator.

§15

Zmiany w niniejszym statucie dokonywane są w trybie określonym dla jego nadania.

§16

Tracą moc uchwały: Nr XXIV/195/2000 Rady Miejskiej we Włodawie z dnia 12 grudnia 2000 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej oraz Nr XVIII/108/08 Rady Miejskiej we Włodawie z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie zmiany statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej we Włodawie.

§17

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Włodawy.

§18

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.