Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie
ogłasza konkurs czytelniczy w ramach

NOCY BIBLIOTEK 2020

„Klimat na czytanie we Włodawie”

nb 02 konkurs plakat

Interdyscyplinarny konkurs dla dzieci i młodzieży powiatu włodawskiego.
Czekamy na Wasze literackie i plastyczne prace
od 17 września 2020 r. do 5 października 2020 r.

Prace mają nawiązywać do kości udostępnionych na wybranym zdjęciu z rozgrywki „Story cubes” oraz bohaterów występujących w e-booku „Smocze historie”, a ich akcja powinna być umiejscowiona w powiecie włodawskim (Włodawa i okolice).

Ogłoszenie wyników w przestrzeni wirtualnej biblioteki podczas „Nocy Bibliotek”, 10 października 2020 r. www.mbpwlodawa.pl, www.facebook.com/mbpwlodawa/

Dokumenty do pobrania
Regulamin konkursu. 
Zał. nr 1. Zgody i oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych uczestników.  
Zał. nr 2. Zdjęcia z rozgrywkami "Story cubes". 
E-book: Edyta Pietrzak "Smocze historie"

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (082) 57-21-103 (Oddział dla Dzieci).

Regulamin:

§ 1. Postanowienia ogólne

1.1. Konkurs czytelniczy „Klimat na czytanie we Włodawie”, zwany dalej Konkursem, ogłasza Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie (Organizator) w ramach Nocy Bibliotek 2020.
1.2. Partnerem organizacyjnym jest Zarząd Powiatu Włodawskiego.
1.3. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
1.4. Zasady Konkursu zawarte są w Regulaminie. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na jego stronie internetowej: www.mbpwlodawa.pl.
1.5. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu na podstawie oświadczeń przedłożonych przez rodziców/opiekunów uczestników (Załącznik nr 1).

§ 2. Hasło, cel i temat Konkursu

2.1. Hasło KONKURSU: KLIMAT NA CZYTANIE WE WŁODAWIE.
2.2. Celem Konkursu jest aktywizacja czytelnicza i kulturalna dzieci i młodzieży powiatu włodawskiego; propagowanie twórczości artystycznej jako jednej z form spędzania wolnego czasu, stanowiącej alternatywę dla propozycji oferowanych przez kulturę masową.
2.3. Temat konkursu. Prace muszą realizować poniższe punkty:
* Nawiązanie do kości udostępnionych na wybranym zdjęciu z rozgrywki „Story cubes” (Załącznik nr 2).
* Umiejscowienie akcji w powiecie włodawskim (Włodawa i okolice).
* Nawiązanie do bohaterów występujących w e-booku „Smocze historie” udostępnionym przez Miejską Bibliotekę Publiczną we Włodawie na stronie www.mbpwlodawa.pl.

§ 3. Uczestnicy Konkursu

3.1. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 5 – 15 lat z powiatu włodawskiego.

§ 4. Wymagania dotyczące prac konkursowych

4.1. Do Konkursu można zgłaszać prace w dwóch kategoriach: literackiej (utwór: maksymalnie dwie strony formatu A4, czcionka 12 pkt, ewentualnie rękopis; forma dowolna: wiersz, opowiadanie, piosenka, i in.) i plastycznej (technika dowolna: rysunek, malarstwo, plakat, i in. z wykluczeniem plasteliny i produktów spożywczych).
4.2. Prace w kategorii plastycznej nie mogą przekraczać wymiarami formatu A4.
4.3. Każdy uczestnik może zgłosić 1 pracę w każdej z kategorii.
4.4. Prace konkursowe powinny być opisane: imię i nazwisko, klasa, nazwa szkoły, miejscowość, tytuł pracy, imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna oraz zawierać oświadczenia i zgody wymagane przez Organizatora (załącznik nr 1).

§ 5. Zasady udziału w Konkursie

5.1. Prace można składać osobiście, poprzez e-maila (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub tradycyjną drogą pocztową (Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie, ul. Przechodnia 13, 22-200 Włodawa) w terminie od 17.09.2020 r. do 05.10.2020 r.
5.2. Prace nadesłane drogą pocztową lub e-mailową powinny mieć dopisek „Noc Bibliotek 2020”.
5.3. Przewidywany termin Finału: Noc Bibliotek 10 października 2020 r.
5.4. Prace, które nie będą spełniały warunków Regulaminu nie będą brały udziału w Konkursie.

§ 6. Prawa autorskie i inne

6.1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zatrzymania złożonych prac oraz ich publikacji; z chwilą złożenia prace przechodzą na własność Organizatora, który przejmuje autorskie prawa majątkowe do złożonych prac na podstawie oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego uczestnika.
6.2. Zgłoszenie pracy do Konkursu jest równoważne z wyrażeniem zgody na gromadzenie i przetwarzanie przez Organizatora na potrzeby Konkursu danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (na podstawie deklaracji złożonej przez rodziców bądź prawnych opiekunów uczestników Konkursu).
6.3. Udział w Konkursie jest równoważny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie i wykorzystywanie przez Organizatora na potrzeby Konkursu wizerunku uczestnika zgodnie z oświadczeniem rodzica/opiekuna.
6.4. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac w następujących polach eksploatacji: druk w dowolnej liczbie publikacji i dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie, na stronach internetowych Organizatora oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.

§ 7. Nagrody i zasady ich przyznawania

7.1. W ramach Konkursu zostaną przyznane nagrody laureatom.
7.2. Kryteria oceny: zgodność z Regulaminem, dbałość o poprawność językową, samodzielność, oryginalność i innowacja twórcza w interpretacji tematu.
7.3. Prace nagrodzone i wyróżnione zaprezentowane zostaną na przestrzeni wirtualnej Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie.

§ 8. Postanowienia końcowe

8.1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny przy zastosowaniu odpowiednich form informacji i zawiadomień uczestników Konkursu.
8.2. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (082) 57-21-103, (Edyta Pietrzak, Joanna Orzeszko, Małgorzata Topolska).

§ 9. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych. Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (zwanego dalej „RODO”) informuję, iż:
9.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie, ul. Przechodnia 13, tel. 82 572-11-03, www.mbwlodawa.pl, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., 22-200 Włodawa.
9.2. Inspektor ochrony danych osobowych - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
9.3. Pani/Pana i dziecka dane osobowe przetwarzane będą w celu: organizacji i promocji w Miejskiej Bibliotece Publicznej we Włodawie zadania: Konkurs czytelniczy „Klimat na czytanie we Włodawie” w ramach Nocy Bibliotek 2020 w szczególności do:
9.3.1. Sporządzenia listy uczestników,
9.3.2. Napisania relacji na stronie internetowej oraz materiałów prasowych,
9.3.3. Utworzenia galerii zdjęć na stronach internetowych,
9.3.4. Publikacji powstałych prac na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
9.4. Zgodnie z obowiązującym prawem Administrator może przekazać dane podmiotom przetwarzającym je na jego zlecenie (np. w celu przygotowania relacji z wydarzenia) oraz, w przypadku złamania przepisów prawa, podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów (np. policji). Dane mogą zostać także przekazane współorganizatorom i sponsorom do celów sprawozdawczych i rozliczeniowych.
9.5. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez okres korzystania z usług bibliotecznych, a następnie archiwizowane zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach /Dz.U. z 2018 r. poz. 217/.
9.6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu.
9.7. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9.8. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
9.9. Ma Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego odpowiedniego organu zgodnie z wymogami prawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9.10. Podanie danych osobowych przez Panią/Pana do celów związanych z realizacją zadania: Konkurs czytelniczy jest dobrowolne. Brak zgody na podanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości udziału w projekcie.
9.11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.