XXII Powiatowy Festiwal Twórczości Dziecięcej
A ja przecież wam powiadam: Krasnoludki są na świecie!
- w 180. rocznicę urodzin Marii Konopnickiej

Plakat ogłaszający XXII Powiatowy Festiwal Twórczości Dziecięcej. Treść na plakacie zgodna z anonsem w artykule.

Interdyscyplinarny konkurs dla dzieci i młodzieży powiatu włodawskiego.
Czekamy na Wasze literackie i plastyczne prace od 1 stycznia do 31 marca 2022 r.

Temat prac konkursowych w bieżącej edycji: przedstawione i dalsze losy bohaterów książki Marii Konopnickiej „O krasnoludkach i sierotce Marysi” lub ich przygody na terenie Włodawy i Powiatu Włodawskiego.

Dokumenty do pobrania:
* Regulamin Konkursu
* Formularz zgłoszeniowy

REGULAMIN

§ 1. Postanowienia ogólne
1.1. XXII Powiatowy Festiwal Twórczości Dziecięcej, zwany dalej Konkursem, ogłasza Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie (Organizator), ul. Przechodnia 13, 22-200 Włodawa, tel. (082) 57 21 103, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
1.2. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
1.3. Zasady Konkursu zawarte są w Regulaminie. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na jego stronie internetowej: www.mbpwlodawa.pl.
1.4. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.

§ 2. Hasło, cel i temat Konkursu
2.1. Hasło edycji 2021/2022 r.: A JA PRZECIEŻ WAM POWIADAM: KRASNOLUDKI SĄ NA ŚWIECIE! - W 180. ROCZNICĘ URODZIN MARII KONOPNICKIEJ.
2.2. Celem Konkursu jest aktywizacja czytelnicza i kulturalna dzieci i młodzieży powiatu włodawskiego; propagowanie twórczości artystycznej jako jednej z form spędzania wolnego czasu, stanowiącej alternatywę dla propozycji oferowanych przez kulturę masową.
2.3. Celem bieżącej edycji jest popularyzacja dzieł klasyki polskiej literatury na przykładzie książki Marii Konopnickiej „O krasnoludkach i sierotce Marysi” w 180. rocznicę urodzin pisarki (Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił 2022 Rokiem Marii Konopnickiej).
2.4. Temat prac konkursowych: przedstawione i dalsze losy bohaterów książki Marii Konopnickiej „O krasnoludkach i sierotce Marysi” lub ich przygody na terenie Włodawy i Powiatu Włodawskiego.

§ 3. Uczestnicy Konkursu
3.1. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 5 – 15 lat z powiatu włodawskiego.

§ 4. Wymagania dotyczące prac konkursowych
4.1. Do Konkursu można zgłaszać prace w dwóch kategoriach: literackiej (maksymalnie dwie strony formatu A4, czcionka 12 pkt; forma dowolna: wiersz, opowiadanie, piosenka, i in.) i plastycznej (technika dowolna: rysunek, malarstwo, plakat, i in. z wykluczeniem plasteliny i produktów spożywczych).
4.2. Prace w kategorii plastycznej nie mogą przekraczać wymiarami formatu A3.
4.3. Każdy uczestnik może zgłosić 1 pracę w każdej z kategorii.
4.4. Prace konkursowe powinny być opisane: imię i nazwisko, klasa, nazwa szkoły, miejscowość, tytuł pracy.

§ 5. Zasady udziału w Konkursie
5.1. Prace można składać osobiście lub tradycyjną drogą pocztową (Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie, ul. Przechodnia 13, 22-200 Włodawa) w terminie od 01.01.2022 r. do 31.03.2022 r. wraz z wypełnionym Formularzem zgłoszeniowym zawierającym wskazane dane zgłoszeniowe uczestnika: imię, nazwisko, klasa, szkoła, kategoria pracy; rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika konkursu: imię, nazwisko, numer telefonu lub adres e-mail.
5.2. Przewidywany termin Finału XXII Powiatowego Festiwalu Twórczości Dziecięcej – maj – czerwiec 2022 r. O dokładnym terminie powiadomione zostaną placówki szkolno-wychowawcze laureatów Konkursu.
5.3. Prace, które nie będą spełniały warunków Regulaminu nie będą brały udziału w Konkursie.

§ 6. Prawa autorskie i inne
6.1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zatrzymania złożonych prac oraz ich publikacji; z chwilą złożenia prace przechodzą na własność Organizatora.
6.2. Zgłoszenie pracy do Konkursu jest równoważne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Organizatora na potrzeby ww. Konkursu danych osobowych (podanych w Formularzu zgłoszeniowym złożonym przez rodziców bądź prawnych opiekunów uczestników ww. Konkursu).
6.3. Uczestnik Konkursu oświadcza że:
6.3.1. Przysługują mu autorskie prawa osobiste i nieograniczone prawa majątkowe do pracy zgłaszanej w konkursie.
6.3.2. Przyjmuje na siebie odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich związane z naruszeniem ich praw autorskich.
6.4. Uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji niewyłącznej, uprawniającej Organizatora do korzystania przez czas nieoznaczony oraz bez ograniczeń terytorialnych z przesłanej pracy na następujących polach eksploatacji: umieszczanie pracy bądź jej części na roll-up, plakaty, ulotki do działań promujących Konkurs.
6.5. Uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi zgody na nieodpłatną publikację pracy na stronach internetowych, portalach społecznościowych oraz materiałach drukowanych przez Organizatora w ramach działań promujących Konkurs.
6.6. Zwycięzca Konkursu przenosi na Organizatora konkursu majątkowe prawa autorskie do korzystania i rozporządzania zwycięską pracą na w/w polach eksploatacji wskazanych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Organizator będzie uprawniony do dalszego rozporządzania autorskimi prawami majątkowymi. W związku z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do zwycięskiej pracy – zwycięzcy konkursu, poza uprawnieniem do uzyskania nagród, nie przysługują żadne inne roszczenia do Organizatora oraz do osób trzecich, które te prawa nabyły.

§ 7. Nagrody i zasady ich przyznawania
7.1. W ramach Konkursu zostaną przyznane nagrody laureatom.
7.2. Prace ocenią komisje powołane dla każdej z kategorii wg klas: szkoła podstawowa 0-III; IV-VI, VII-VIII.
7.3. Kryteria oceny: zgodność z Regulaminem, dbałość o poprawność językową, samodzielność, oryginalność i innowacja twórcza w interpretacji tematu.
7.4. Prace nagrodzone i wyróżnione zaprezentowane zostaną na wystawie pokonkursowej w Miejskiej Bibliotece Publicznej we Włodawie.

§ 8. Postanowienia końcowe
8.1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny przy zastosowaniu odpowiednich form informacji i zawiadomień uczestników Konkursu.
8.2. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (082) 57-21-103.

§ 9. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych. Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO* informujemy, że:
1. Administratorem jest Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie (ul. Przechodnia 13, 22-200 Włodawa, tel. (082) 57 21 103, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
3. Celem przetwarzania danych osobowych jest organizacja wydarzenia „XXII Powiatowy Festiwal Twórczości Dziecięcej”.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (tj. zgoda osoby, której dane dotyczą). Podanie danych jest dobrowolne.
5. Dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora, mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego. Odbiorcami danych będą również podmioty przetwarzające dane na zlecenie tj. firmy świadczące usługi informatyczne.
6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania tj. na czas organizacji, przebiegu oraz ogłoszenia wyników i promocji wydarzenia „XXII Powiatowy Festiwal Twórczości Dziecięcej” oraz archiwizowane w zbiorach biblioteki.
7. Ma Pan/Pani prawo:
- dostępu do swoich danych osobowych;
- sprostowania nieprawidłowych danych;
- żądania usunięcia danych, o ile znajdzie zastosowanie jedna z przesłanek z art. 17 ust. 1 RODO;
- żądania ograniczenia przetwarzania danych;
- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Ma Pan/Pani prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.
9. W przypadku wyrażenia zgody na rozpowszechnianie danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz wizerunku poprzez ich publikację na portalu społecznościowym Facebook, dane będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Stanów Zjednoczonych (USA) na podstawie art. 49 ust. 1 lit. a RODO zgodnie z którym "W razie braku decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony określonej w art. 45 ust. 3 lub braku odpowiednich zabezpieczeń określonych w art. 46, w tym wiążących reguł korporacyjnych, jednorazowe lub wielokrotne przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej mogą nastąpić wyłącznie pod warunkiem, że osoba, której dane dotyczą, poinformowana o ewentualnym ryzyku, z którymi – ze względu na brak decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony oraz na brak odpowiednich zabezpieczeń – może się dla niej wiązać proponowane przekazanie, wyraźnie wyraziła na nie zgodę”. Informujemy jednocześnie, iż w/w państwo trzecie (tj. USA) nie zapewnia odpowiedniego stopnia ochrony danych w związku z Wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie Data Protection Commissioner przeciwko Facebook Ireland Ltd i Maximillianowi Schremsowi (sygn. C - 311/18), którym dokonano unieważniania tzw. Tarczy Prywatności – tj. umowy stanowiącej podstawę przekazywania danych pomiędzy USA – UE.

 

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).