Organizatorzy III Międzynarodowego Trójstyku Literackiego Włodawa' 2019

Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie
Gmina Miejska Włodawa
Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie
Włodawski Dom Kultury

ogłaszają

I Międzynarodowy Konkurs Poetycki Jednego Wiersza
pod Honorowym Patronatem Burmistrza Włodawy
organizowany w ramach
III Międzynarodowego Trójstyku Literackiego Włodawa’ 2019

 

Konkurs adresowany jest do poetów amatorów, tzn. osób nie będących członkami profesjonalnych związków pisarskich i stowarzyszeń literackich (Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Związku Literatów Polskich, Związku Pisarzy Polskich, Stowarzyszenia Autorów Polskich i Stowarzyszenia Autorów ZAiKS i ich zagranicznych odpowiedników). Mogą w nim wziąć udział osoby, które ukończyły 18 rok życia, mieszkający zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami.
Warunkiem uczestnictwa jest zapoznanie się z klauzulą informacyjną RODO oraz spełnienie wymogów zawartych w REGULAMINIE KONKURSU dostępnych na stronach internetowych Organizatorów. Na Laureatów czekają nagrody.
Koordynatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do nadsyłania swoich wierszy!

MATERIAŁY DO POBRANIA:
REGULAMIN
KARTA ZGŁOSZENIA
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

 

 

REGULAMIN
I MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU POETYCKIEGO JEDNEGO WIERSZA
pod Honorowym Patronatem Burmistrza Włodawy
organizowanego w ramach
III MIĘDZYNARODOWEGO TRÓJSTYKU LITERACKIEGO – WŁODAWA′ 2019

Koordynator: Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie
Współorganizatorzy:
Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie,
Gmina Miejska Włodawa,
Włodawski Dom Kultury

1. Konkurs ma charakter otwarty. Mogą w nim uczestniczyć osoby, które ukończyły 18 rok życia, mieszkający zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami, nie należący do stowarzyszeń i związków pisarskich.

2. Tematyka oraz forma wiersza jest dowolna. Utwór w języku polskim może zawierać maksymalnie 20 wersów, z obowiązkowym zastosowaniem 4 zwrotów zaczerpniętych z nadbużańskiej gwary chachłackiej (w dalszej części wytłuszczone), wybranych przez organizatorów: myłyj - kochany, miły, ryka - rzeka, zory - gwiazdy, żil – żal.

3. Każdy uczestnik przesyła jeden utwór w pięciu egzemplarzach wydruku komputerowego lub maszynopisu w formacie A4. Obowiązuje zasada: jeden autor – jeden wiersz; nie dopuszcza się składania prac zbiorowych.

4. Wiersz powinien być podpisany godłem słownym. Przez „godło słowne” rozumie się jednorazowy pseudonim, który umożliwia zachowanie anonimowości i nie daje możliwości zidentyfikowania autora kryjącego się za nim. Utwór opatrzony pełnymi danymi zamiast godła nie zostanie dopuszczony do udziału w konkursie.
W kopercie z wierszem powinna towarzyszyć druga koperta opatrzona godłem, zawierająca:
- kartę zgłoszenia, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu;
- oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
Brak karty zgłoszenia oraz oświadczenia skutkuje niedopuszczeniem utworu do konkursu.

5. Wiersz zgłoszony do Konkursu nie może być wcześniej publikowany (dotyczy również internetu), ani nagradzany w innych turniejach lub konkursach poetyckich.

6. Prace należy nadsyłać do dnia 5 sierpnia 2019 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie
ul. Przechodnia 13
22-200 Włodawa
Na kopercie głównej należy zamieścić dopisek „Konkurs poetycki III Międzynarodowego Trójstyku Literackiego Włodawa '2019”.

7. Oceny nadesłanych prac dokona jury powołane przez Organizatorów. Przewiduje się nagrody pieniężne w wysokości:
I miejsce – 300 zł
II miejsce – 200 zł
III miejsce – 100 zł
oraz trzy wyróżnienia w postaci publikacji książkowych. Jury może zadecydować o innym podziale nagród pieniężnych.

8. Lista laureatów zostanie zamieszczona na stronach internetowych współorganizatorów: Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie http://www.wok.lublin.pl/, Urzędu Miejskiego we Włodawie https://um.wlodawa.eu/, Włodawskiego Domu Kultury https://wdk.wlodawa.eu/ oraz koordynatora: Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie https://www.mbpwlodawa.pl/
po dniu 20 sierpnia 2019 r.

9. Nagrodzeni i wyróżnieni autorzy zostaną powiadomieni telefonicznie o werdykcie jury oraz będą zaproszeni do udziału w wydarzeniach towarzyszących III Międzynarodowemu Trójstykowi Literackiemu Włodawa' 2019, który odbędzie się w dniach 4,5,6 września 2019 r. Organizatorzy zapewniają Laureatom noclegi i wyżywienie, nie zapewniają zwrotów kosztów podróży.

10. Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 6 września 2019 r. podczas Gali zamykającej III Międzynarodowy Trójstyk Literacki Włodawa' 2019 w sali widowiskowej Włodawskiego Domu Kultury. Nagrody powinny zostać odebrane osobiście lub przez osobę upoważnioną do jej odbioru.

11. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac i zastrzegają sobie prawo ich archiwizowania oraz nieodpłatnego publikowania nagrodzonych, wyróżnionych oraz wybranych przez jury utworów w prasie oraz wydawnictwach okolicznościowych rozpowszechnianych przez organizatorów.

12. Autorzy przystępujący do Konkursu oświadczają, że przesłane utwory są ich wyłącznym dziełem oraz wyrażają zgodę na publikowanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w publikacjach i ogłoszeniach wyników, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniem dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanego RODO.

13. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu.

14. Szczegółowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod nr tel.: +48 82 57 21 103 (Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie (osoba do kontaktu – Małgorzata Zińczuk) lub pisząc na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Klauzula informacyjna - RODO


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (zwanego dalej „RODO”) informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie, ul. Przechodnia 13, tel. 82 572-11-03, www.mbwlodawa.pl, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., 22-200 Włodawa.
2. Inspektor ochrony danych osobowych - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: organizacji i promocji I Międzynarodowego Konkursu Poetyckiego Jednego Wiersza organizowanego w ramach III Międzynarodowego Trójstyku Literackiego Włodawa' 2019, w szczególności do:
3.1. Sporządzenia listy uczestników,
3.2. Napisania relacji na stronie internetowej oraz materiałów prasowych,
3.3. Utworzenia galerii zdjęć na stronach internetowych,
3.4. Publikacji powstałych prac na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – w zakresie wykorzystanie wizerunku.
4. Odbiorcami danych osobowych uczestnika konkursu mogą być: osoby odwiedzające siedziby oraz strony internetowe współorganizatorów (tj. Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie, Urząd Miejski we Włodawie, Włodawski Dom Kultury), a także strony internetowe instytucji i mediów, z którymi administrator współpracują z związku z realizacją i promocją konkursu; media i odbiorcy mediów takich jak prasa, radio i TV; organizatorzy i uczestnicy imprez towarzyszących konkursowi; odbiorcy upoważnieni na mocy przepisów prawa (np. policja).
5. Podane dane osobowe będą przetwarzane do końca trwania i rozliczenia I Międzynarodowego Konkursu Poetyckiego Jednego Wiersza organizowanego w ramach III Międzynarodowego Trójstyku Literackiego Włodawa' 2019 , a następnie archiwizowane na podstawie zasad Instrukcji Kancelaryjnej Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włodawie zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach /Dz.U. z 2018 r. poz. 217/.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu.
7. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
9. Ma Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego odpowiedniego organu zgodnie z wymogami prawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
10. Podanie danych osobowych przez Panią/Pana do celów związanych z realizacją I Międzynarodowego Konkursu Poetyckiego Jednego Wiersza organizowanego w ramach III Międzynarodowego Trójstyku Literackiego Włodawa' 2019 jest dobrowolne. Brak zgody na podanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości udziału w konkursie.
11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.